DA VI SỢI MICROFIBER 

BẢNG SO SÁNH

Da của các loại động vật khác nhau có đặc trưng cấu trúc (thành phần aminoaxit, sự đan bện của các xơ colagen, mật độ, độ mảnh của xơ v.v.) khác nhau và ảnh hưởng quyết định đến chất lượng da thành phẩm. Giống và tuổi động vật có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng da thành phẩm.